SERVICE - ขั้นตอนการสอบเทียบภายใน
 
ขั้นตอนการดำเนินการสอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ
หมายเหตุ เฉพาะกรณีที่มีการสั่งซื้อเครื่องใหม่พร้อมสอบเทียบ หรือ มีการซ่อมเครื่องชั่งก่อนการสอบเทียบ
 

 
ห้องปฏิบัติการจะดำเนินการสอบเทียบพร้อมออกใบรับรองผลการสอบเทียบภายใน 2 วันทำการ ไม่รวมวันรับส่งอุปกรณ์
 
 
 

 
 
Copyrights © 2016 Digitalcalibration. All rights reserved.