KNOWLEDGE - OIML R111
 
OIML (อังกฤษ: International Organization of Legal Metrology, ฝรั่งเศส: Organisation Internationale de Métrologie Légale) หรือ องค์การระหว่างประเทศด้านการชั่งตวงวัดทางกฎหมาย  เป็นองค์การสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกถาวร (Member States) ซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเทคนิค และสมาชิกสมทบ (Corresponding Members) ซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ เท่านั้น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1955 เพื่อที่จะส่งเสริมให้การชั่งตวงวัดทางกฎหมาย (legal metrology) ของโลกให้สอดคล้องกัน ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงบัดนี้ OIML ได้จัดทำเอกสารเพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงสร้างองค์กรที่กำกับงานชั่งตวงวัดทางกฎหมายภายในประเทศสมาชิก และเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการออกกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อการกำกับดูแลงานชั่งตวงวัดทางกฎหมายภายในประเทศ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัดในปี 2538
 
ซึ่งหากพูดถึงมาตรฐานการวัดทางด้านมวลเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงมาตรฐานฉบับนี้ OIML R 111 ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จะพูดถึงลักษณะของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานรวมไปถึงวิธีการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน โดยจะแบ่งตุ้มน้ำหนักมาตรฐานออกเป็นคลาส E1  E2  F1  F2  M1  M2  M3 โดยจะกำหนดจาก วัสดุที่ใช้, รูปร่าง, ความหนาแน่น, ค่าความเป็นแม่เหล็ก, สภาพพื้นผิว และค่าความผิดพลาดของตุ้มน้ำหนัก
 
 
 
 
Copyrights © 2016 Digitalcalibration. All rights reserved.