KNOWLEDGE - Traceability : ความหมาย
 
การสอบกลับได้ของการวัด
 
การสอบกลับได้ของการวัด (Traceability of measurement) ในความหมายที่พอจะเข้าใจได้ง่ายคือ การสอบเทียบเครื่องมือสืบทอดต่อกันมา จากเครื่องมือวัดของเราย้อนกลับไปยังมาตรฐานสูงสุด แต่ในทางเทคนิคแล้วการสอบเทียบสืบทอดต่อกันมานั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในหกองค์ประกอบของความสามารถในการสอบกลับได้ของการวัดเท่านั้น องค์ประกอบทางเทคนิคของความสามารถในการสอบกลับได้ทั้ง 6 ข้อประกอบด้วย
 
1.
มีการวัดเทียบผลสืบทอดต่อกันมาจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติ หรือนานาชาติ
2.
มีเอกสารแสดงถึงผลการวัด
3.
มีการรายงานความไม่แน่นอนของการวัด
4.
มีการอ้างอิงหน่วยวัดสากล (SI Units)
5.
มีการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่สอบเทียบที่มีความชำนาญ
6.
มีการสอบเทียบซ้ำตามคาบเวลาที่เหมาะสม
 
(เอกสารอ้างอิง ILAC-P10:2002, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results)
 
 
ผลการวัดจะไม่มีความหมายถ้าไม่สามารถโยงหรืออ้างอิงสู่มาตรฐานแห่งชาติ
 
 
ดังนั้นความสามารถสอบกลับได้จึงเป็นการส่ง่ต่อหน่วยวัดตามนิยาม SI จากจุดเริ่มต้นจนถึงผู้ใช้งานความสามารถสอบกลับได้ของผลการวัดจึงต้องได้รับการถ่ายทอดผ่านห้องปฏิบัติการสอบเทียบหลายระดับจนกว่าจะถึงผู้ใช้งาน ซึ่งถ้าพิจารณาจากความหมายของความสามารถสอบกลับได้ จะเห็นว่ามีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะทำให้เกิดห่วงโซ่ของการเปรียบเทียบโดยไม่ขาดขั้นตอนได้
 
 
 
 
Copyrights © 2016 Digitalcalibration. All rights reserved.