KNOWLEDGE - ISO/IEC 17025 : ความหมาย
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานที่จัดทําร่วมกันระหว่าง ISO (The International Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commission) เป็นมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดค่าความถูกต้องจากหน่วยมูลฐาน (SI Unit) ไปยังเครื่องมือวัดของผู้ใช้งานทั่วไป โดยมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกําหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 
ข้อกําหนดดังกล่าวจะระบุถึงระบบคุณภาพ ข้อกําหนดทางด้านการบริหาร และข้อกําหนดทางด้านวิชาการ ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพในการดําเนินการทดสอบและสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จะเป็นที่ยอมรับในตลาดสินค่าของนานาชาติด้วย มีคำกล่าวไว้ว่า “One Standard One Test Accepted Everywhere” ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตที่ส่งสินค้าออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ถ้ามีใบรายงานผลการทดสอบ (ตรวจวิเคราะห์) สินค้าจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 แล้ว ไม่จําเป็นต้องถูกทดสอบ (ตรวจวิเคราะห์) สินค้าในประเทศคู่ค้าซ้ำอีก ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของทั้งผู้ส่งออกและผู้นําเข้าได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล
 
 
 
Copyrights © 2016 Digitalcalibration. All rights reserved.