KNOWLEDGE - การติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่ง
เมื่อบริษัทฯได้มีการสอบเทียบพร้อมการปรับน้ำหนักแล้ว ทางบริษัทฯมีคำแนะนำให้กับผู้ใช้งาน ในการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้ มีผลต่อการใช้งานและให้คงสถานะ ผลการสอบเทียบที่ได้มีการสอบเทียบไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
การติดตั้งเครื่องชั่ง
 
1. ควรติดตั้งบนโต๊ะ  แท่นวาง  หรือพื้น ที่มีความมั่นคง ไม่เอนไปมา ไม่ยุบตัว และเหมาะสมกับเครื่องชั่ง
 

                            

 
2. ปรับระดับลูกน้ำของเครื่องชั่งให้ตรง โดยดูที่ฟองอากาศให้อยู่ตรงกลางเสมอ
 

ไม่ผ่าน – ตำแหน่งฟองน้ำอยู่นอกวงกลม 
 
 

ผ่าน – ตำแหน่งฟองอากาศ อยู่ภายในวงกลม
 
3. สภาวะแวดล้อมที่ใช้งานต้องเหมาะสมกับลักษณะของเครื่องชั่ง เช่น
 

•

ใช้งานในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตาม Spec การใช้งานของเครื่องชั่ง และไม่ควรวางใกล้กับอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนสูง
 
 
 
           

 

 

•

หากสถานที่ใช้งาน ต้องเปียกน้ำหรือมีความชื้นสูงควรเลือกใช้เครื่องชั่งที่กันน้ำได้(Water Proof) ควรมีค่า IP ตั้ง 65 ขึ้นไป
 
               
 
4. ไม่ควรใช้งานในสถานที่ ที่มีแรงสั่นสะเทือน หรือมีลมพัดแรง
 
 
การใช้งานเครื่องชั่ง
 

1.

ใช้งานในพิสัยที่เหมาะสม ไม่ควรวางน้ำหนักเกินค่า Cap ของเครื่องชั่ง
2.
ไม่ควรโยน หรือวางน้ำหนักกระแทกลงบนเครื่องชั่ง
3.
การวางน้ำหนักให้วางตรงกลางจานชั่งไม่วางเยื้องหรือวางที่มุม  
4.
ทำความสะอาดเครื่องชั่งเป็นประจำ
5.
ไม่ควรปรับเทียบน้ำหนัก Adjustment(Calibrate) ด้วยตัวเอง
6.
ควรมีการทวนสอบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพของเครื่องชั่งยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
7.
ควรมีการส่งสอบเทียบโดยห้องแล๊ปภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8.
กรณีเครื่องชั่งมีปัญหาควรซ่อมให้พร้อมใช้งานก่อนสอบเทียบ
 
 
Copyrights © 2016 Digitalcalibration. All rights reserved.